ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρυθμίσεις

Γενικές Ρυθμίσεις για Elastix και Issabel

type=peer
context=from-trunk
host=xxxxx.sip.voiceland.services
username=xxxxxxx
secret=xxxxxxxx
port=65060
disallow=all
allow=alaw:20
qualify=yes
nat=yes
insecure=port,invite
t38pt_udptl=yes
dtmfmode=auto
canreinvite=no


Register string
username:[email protected]:65060/username
Ελληνικα